HT 3 - Gặp gỡ 6: Con tôn trọng thân thể

HT 3 - Gặp gỡ 6: Con tôn trọng thân thể

HT 3 - Gặp gỡ 6: Con tôn trọng thân thể

Lưu ý: Có thể right-click trang 46 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 48 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Top