HT 3 - Gặp gỡ 5: Con tôn trọng và bảo vệ sự sống

HT 3 - Gặp gỡ 5: Con tôn trọng và bảo vệ sự sống

HT 3 - Gặp gỡ 5: Con tôn trọng và bảo vệ sự sống

Lưu ý: Có thể right-click trang 38 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 40 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Sức sống dồi dào (Lm Quang Uy)

Lưu ý: Có thể right-click trang 42 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Kinh Hòa Bình (Lm Kim Long)

Top