HT 3 - Gặp gỡ 4: Con thảo kính cha mẹ

HT 3 - Gặp gỡ 4: Con thảo kính cha mẹ

HT 3 - Gặp gỡ 4: Con thảo kính cha mẹ

Lưu ý: Có thể right-click trang 30 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 32 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Công cha nghĩa mẹ (Lm Võ Tá Khánh và Lm Quang Uy)

Bài hát Vinh phúc thay (Lm Kim Long)

 

Top