HT 10 - Gặp gỡ 2: Phúc được sống thật với mình

HT 10 - Gặp gỡ 2: Phúc được sống thật với mình

HT 10 - Gặp gỡ 2: Phúc được sống thật với mình

Bài hát Gặp gỡ Đức Kitô (Lm Tiến Lộc & Lm Quang Uy)

Lưu ý: Có thể right-click trang trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Thánh Vịnh 138 (Lm Thái Nguyên)

Bài hát Chúa ở cùng con (Ns Đinh Công Huỳnh)

Lưu ý: Có thể right-click trang trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Đến muôn đời (Lm Đàm Ninh Hoa)

Top