HT 10 - Gặp gỡ 11: Phúc cho người can đảm

HT 10 - Gặp gỡ 11: Phúc cho người can đảm

HT 10 - Gặp gỡ 11: Phúc cho người can đảm

Bài hát: Nguồn trợ lực đời tôi (Lm Nguyễn Duy)

Bài hát: Niềm tin khát khao (Ns Minh Quân)

Bài hát: Cho con vững tin (Nguyễn Duy)

Bài hát: Giêsu của con (Lm Phong Trần)

Bài hát: Quả tim mới (Lm Thành Tâm)

Bài hát: Con xin phó thác (LM Thành Tâm)

Bài hát: Xin giữ gìn con (Lm Mi Trầm)

Bài hát: Theo Chúa (Thành Tâm)

 

Top