HT 1 - Gặp gỡ 3: Chúa Cha dựng nên trời đất và biển khơi

HT 1 - Gặp gỡ 3: Chúa Cha dựng nên trời đất và biển khơi

HT 1 -  Gặp gỡ 3: Chúa Cha dựng nên trời đất và biển khơi

Lưu ý: Có thể right-click trang 22 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó vẽ khuôn mặt vui hoặc buồn trên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 24 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó  tô màu trên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Quyền năng Chúa (NsMartino)

Lưu ý: Có thể right-click trang 26 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó đánh dấu trên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Xin ngợi khen Cha (Lm Thành Tâm)

Top