Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật Lễ Lá năm B

TGPSG -- "Trong ngày Lễ Lá, hình ảnh Chúa Giêsu cỡi trên lưng lừa tiến vào Giêrusalem làm dội lại lời tiên tri Zacaria: “Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy vui sướng reo hò! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là Đấng chính trực, Đấng toàn thắng; khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ” (9,9).

Vào thời tiên tri Zacaria cũng như vào thời Chúa Giêsu, con ngựa mới là biểu tượng của sức mạnh, còn lừa là phương tiện của người nghèo. Vì thế hình ảnh Vua Giêsu ngồi trên lưng lừa diễn tả một vị vua hoàn toàn khác. Người là vua của hòa bình, vua của người nghèo, vị vua đơn sơ và khiêm tốn." (Trích bài viết "Nhiệt thành của thập giá" của Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

Kinh Thánh lời Việt: 

 

Kinh Thánh bằng tiếng Anh:

Top