Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót

Chuỗi Kinh Kính Lòng Thương Xót

Cho em xâu chuỗi này hồng
Để em kể mãi về lòng Chúa thương
Cho em xâu chuỗi diệu thường
Kể thương kể khó trên đường em đi
Cho em xâu chuỗi thầm thì
Gọi ân, gọi nghĩa chỉ vì Ngôi Con
Cho em xâu chuỗi hạt tròn
Hạt tin, hạt cậy, hạt dòn mến yêu
Cho em xâu chuỗi thật đều
Để em hái lấy thật nhiều xót thương
Cho mình, cho cả mười phương
Cho nhà, cho nước trên đường ăn năn
Cho người hấp hối, tội nhân
Quay về hưởng phúc thiên ân dạt dào
 

(Nguồn: vanthoconggiao.net)

Top