Vui học Thánh Kinh: Chúa nhật XXVI Thường niên năm B

Vui học Thánh Kinh: Chúa nhật XXVI Thường niên năm B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 26 TN B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô 9,38-43.45.47-48

38 Khi ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Đức Giêsu bảo : "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. 41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.


38 John said to him, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us."

39 Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me.

40 For whoever is not against us is for us.

41 Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

42 "Whoever causes one of these little ones who believe (in me) to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea.

43 If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire.

45 And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with two feet to be thrown into Gehenna.

47 where 'their worm does not die, and the fire is not quenched.'48 "Everyone will be salted with fire.


I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô 9,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. Những ai cho anh em uống một chút nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì thế nào? (Mc 9,41)
a. Họ sẽ được mọi người yêu mến
b. Họ sẽ được trả công
c. Họ sẽ không mất phần thưởng đâu
d. Họ sẽ được vào Thiên đàng

02. Đây là người sẽ bị buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn. (Mc 9,42)
a. Những người rao giảng Tin Mừng
b. Những người không thuộc về nhóm Mười Hai
c. Những người làm cớ cho những kẻ bé mọn sa ngã
d. Các kinh sư

03. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì phải làm gì? (Mc 9,43)
a. Sửa dạy nó
b. Băng bó cho nó
c. Chặt nó đi
d. Bẻ nó

04. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào đâu? (Mc 9,47)
a. Đất Hứa
b. Nước Thiên Chúa
c. Hỏa ngục
d. Sa mạc

05. Hỏa ngục là nơi thế nào? (Mc 9,48)
a. Giòi bọ không hề chết
b. Sống bình an
c. Lửa không hề tắt
d. Cả a và c đúng

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói: Ai cho anh em uống 1 chén nước vì lẽ anh em thuộc về ai thì sẽ không mất phần thưởng đâu? (Mc 9,41)

02. Ông Gioan nói với Đức Giêsu có người lấy danh Thầy mà làm gì? (Mc 9,38)

03. Nếu mắt làm cớ vấp phạm mà không móc đi thì sẽ bị sa vào đâu? (Mc 9,47)

04. Khi mắt làm cớ vấp phạm, móc nó đi thì được vào đâu? (Mc 9,47)

05. Ai cho anh em uống 1 chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì họ sẽ không mất gì? (Mc 9,41)

06. Ai làm cớ vấp phạm thì sẽ bị buộc cái gì vào cổ mà ném xuống biển? (Mc 9, 42)

07. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt đi, thà bị gì mà được vào cõi sống hơn là có đủ 2 tay mà sa hỏa ngục? (Mc 9,43)

08. Cái gì làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc nó đi? (Mc 9,47)

09. Đức Giêsu nói ai không chống lại chúng ta là gì với chúng ta? (Mc 9,40)

10. Ai đã báo với Đức Giêsu là có mấy người lấy danh Thầy mà trừ quỷ? (Mc 9,38)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA GHI NHỚ VÀ HỌC THUỘC LÒNG

"Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mc 9,41).

Top