Ngày 29/8: Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

Ngày 29/8: Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

Hêrôđê Antipas, quận vương của Galilê, ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy giả. Câu chuyện được trình thuật trong cả 3 Phúc âm nhất lãm: Mc 6,17-29 ; Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20. Bà vợ loạn luân Hêrôđia đã không tha thứ những lời trách móc, khuyến cáo của vị Ngôn sứ.

Đối với dân Do thái, việc chém đầu (có trong luật La mã, không có trong luật Do thái) là một hình phạt đáng nguyền rủa, sau hình phạt đóng đinh.

Theo truyền thuyết, các môn đệ của Gioan, có lẽ đã chứng kiến cuộc hành hình này, đã mang xác Thầy về Samarie-Sebaste và chôn cất tại đó. Họ đã báo tin này cho Đức Giêsu.

Thánh lễ hôm nay đã có trong Giáo Hội Đông phương từ thế kỷ thứ V.

Thánh Gioan tẩy giả là một gương mẫu sống động về việc làm chứng cho sự thật. Xin cho chúng ta cũng được ơn can đảm trở thành những chứng nhân cho tình yêu Chúa, cho lẽ phải dù phải chịu thiệt thòi.

Top