Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKI năm học 2020-2021

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKI năm học 2020-2021

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKI năm học 2020-2021

HC VIN MC V TGP SÀI GÒN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO NIÊN KHÓA 2020 - 2021

HC KỲ I

KHAI GING: Ngày 7 tháng 9 năm 2020

ĐÀO TO TÁC VIÊN TIN MNG

Vi mc đích thăng tiến ơn gi và s mng giáo dân trong Giáo Hi và xã hi, Hc Vin Mc V hân hoan gii thiu vi quý Cha và Anh Ch Em giáo dân, đc bit CÁC BN TR:

Chương trình ĐÀO TO TÁC VIÊN TIN MNG

Đưc xây dng trong hai năm. Mi năm có 2 hc kỳ:

 • Hc kỳ I: t tháng 9 đến tháng 12
 • Hc kỳ II: t tháng 1 đến tháng 5

Mi tun hc 2 bui:

Th Hai & th Tư;

hoc th Ba & th Năm t 18g30 đến 20g15.

NĂM TH NHT

 • HC KỲ I

+ Nhân bn Kitô giáo (16 tiết)

+ Linh đo giáo dân (32 tiết)

+ Thc hành cu nguyn Kitô giáo (16 tiết)

 • HC KỲ II

+ Tìm hiu Thánh Kinh (32 tiết)

+ Mu nhim Thiên Chúa (24 tiết)

+ Mu nhim Giáo Hi (8 tiết)

 • Tĩnh tâm: Th By cui tháng 9 & 11. Phát chng nhn vào cui năm hc.

NĂM TH HAI

 • HC KỲ III

+ Lch s Giáo Hi Thế gii (24 tiết)

+ Lch s Giáo Hi Vit Nam (8 tiết)

+ Phng V (16 tiết)

+ Luân Lý (16 tiết)

 • HC KỲ IV

+ Mc v căn bn (16 tiết)

+ Lãnh đo và t chc mc v (16 tiết)

+ Xây dng cng đoàn (16 tiết)

+ Dn thân xã hi (16 tiết)

 • Tĩnh tâm: Th By cui tháng 2 & 4. Phát chng nhn vào cui năm hc.

* * *

GHI DANH

Thi hn

Ghi danh ti phòng Hc v, 6 Bis Tôn Đc Thng, Phưng Bến Nghé, Qun 1.

Điện thoại: 

 • Hc kỳ I: t ngày 3.8 - 11.9.2020 (ngoi t ngày 2.9.2020).
 • Hc kỳ II: 1.12 - 8.1.2021 (Khi s: ngày 4.1.2021)

Gi làm vic

 • Th Hai đến th Sáu:

Sáng: 8g00 - 11g30

Chiu: 14g00 - 18g00

 • Th By: 8g00 - 11g30

H

 • Phiếu ghi danh (Hc viên cũ - xin mang theo Th hc viên)
 • Hc viên mi, vui lòng đính kèm:

+ 1 nh 3x4 hoc file nh

+ Bn sao văn bng tt nghip PTTH/CĐ/ĐH (ngoi tr hc viên Khoa Thánh nhc)

L phí

Thn hc - Mc v: 300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

 • Tác viên Tin Mng: 600.000đ/ Hc kỳ (4 tiết hc/tun.)

Thánh nhc: 600.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

 • Các lp đàn: 1.300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

Ngoi ng: 300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết/tun)

 • Anh văn: 950.000đ/ Hc kỳ (4 tiết hc/tun) - chưa k tài liu

+ Riêng lp Starter: 1.200.000đ/ Hc kỳ (6 tiết hc/tun)

+ Lp Speaking: 1.200.000đ/ Hc kỳ

+ Thi xếp lp: 50.000đHc viên

HC KỲ I

HC KỲ II

Đt 1: Th Tư, ngày 26.8.2020 (17g30)

Đt 2: Th Sáu, ngày 11.9.2020 (17g30)

Đt 1: Th Hai, ngày 28.12.2020 (17g30)

Đt 2: Th Sáu, ngày 8.1.2021 (17g30)

 • Hy khóa hc

Vic chuyn đi môn hc có th đưc thc hitrưc ngày khai ging hoc trong vòng 2 tun hc đu tiên. Sau khi khai ging, l phí không đưc bo lưu.

HC KỲ I

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ

I. Anh ng Giao tiếp

1. V Lòng (Starter)

Mc tiêu chung:

Giúp hc viên chun b và xây dng nn tng bưc đu, trên căn bn ly ng pháp và t vng làm trng tâm, sn sàng bưc vào Chương trình Tiếng Anh Giao tiếp

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • Hi và tr li nhng câu hi đơn gin
 • Đánh vn tên, đa ch, quc tch và nhng thông tin cá nhân khác
 • Nói gi, ngày tháng cũng như nói v thi gian biu và vic làm hàng ngày
 • Lp li nhng t và cm t ngn quen thuc, chng hn nhng ch dn đơn gin, tên ca các đ vt thưng ngày, …
 • Thc hin giao tiếp căn bn như chào hi, gii thiu, tm bit, nói “please”, “thank you”, “sorry,”...
 • Hiu và theo kp nhng câu hi và ch dn đơn gin được nói mt cách rõ ràng và không quá nhanh
 • Viết câu đơn, câu hi ngn
 • Viết thư mi, đin thư (e-mail), hay bình lun ngn trên trang mng cá nhân (blog)

2. Sơ Cp (Elementary)

Mc tiêu chung:

Cung cp cho hc viên kiến thc nn tng và đng lc cn thiết đ khuyến khích h có th giao tiếp ngay tc đu và to s t tin cn thiết cho các cp đ sau.

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • S dng nhng mu câu chào hi, xưng hô lch s trong giao tiếp hàng ngày
 • Mi, xin li,… và đáp li li mi hay xin li ca ngưi khác
 • Hi đ ly thông tin v du lch, s dng phương tin giao thông công cng và ch đưng
 • Mô t ngn gn v ngưi thân, điu kin sng và làm vic, nhng công vic hàng ngày hay s thích
 • Gi thc ăn, ung nhà hàng hay quán cà-phê
 • Check in/check out khách sn
 • S dng nhng k thut đơn gin đ m đu, kéo dài hay kết thúc mt cuc đàm thoi
 • Đin mt mu đơn (xin visa hc sinh)
 • Viết lý lch cá nhân, đin thư trnh trng hay thân mt
 • Mô t nơi và nhng hot đng thưng nht
 • Viết ý kiến cá nhân trên nhng trang mng xã hi

3. Tin Trung Cp (Pre-intermediate)

Mc tiêu chung:

Giúp hc viên duy trì s hng khi và t tin, cũng như khuyến khích h ng dng nhng ngôn ng mi mà h đã hc đưc.

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • X lý nhng tình hung thông thưng trong đi sng hàng ngày như du lch, ch , ăn ung, mua sm
 • X lý vn đ khi mua sm (tr li hàng đã mua), ngân hàng hay bưu đin
 • X lý vn đ khi đi du lch (đt tour vi các công ty l hành hay hi thăm khi lên/ xung các phương tin công cng khi đi du lch)
 • Thc hin cuc đàm thoi qua đin thoi (đ ngh đưc nói chuyn vi ai đó, đ li li nhn…)
 • Phàn nàn v hàng hóa/ dch v chưa hài lòng
 • Trao đi, kim tra và xác nhn thông tin, cũng như biết gii thích khi có vn đ
 • Biu đt ý kiến và suy nghĩ v nhng đ tài văn hóa như phim nh, sách v, âm nhc…
 • Tham gia đàm thoi mà không cn chun b trưc
 • Kéo dài cuc đàm thoi hay tho lun
 • Viết câu vi nhng t ni như and, but, because…
 • Viết đin thư cám ơn và xin li
 • Viết bài lun bày t ý kiến cá nhân

4. Trung Cp (Intermediate)

Mc tiêu chung:

Hc viên cp đ đưc cho là ‘bưc đm’ quan trng này s tiếp cn vi nhng thách thc mi đ biến nhng kiến thc ‘th đng’ thành ‘ch đng’, đng thi s đưc ‘np’ liên tc ngôn ng cn thiết đ chun b chuyn sang giai đon Hc thut. Đc bit, cp đ này hc viên bt đu làm quen vi Tin mng và Giáo lý Công giáo bng tiếng Anh.

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • Biu đt ý kiến, đng ý hay bt đng mt cách lch s
 • Din t nhng cm xúc như ngc nhiên, vui v, bun, thích thú…
 • Xin phép và đ ngh ngưi khác làm mt vic gì đó
 • Dùng nhiu cách khác nhau đ gi ý hay đ xut ý kiến
 • Xin li và đưa ra li bào cha
 • Din t ưc mơ, hy vng, tham vng, s kin có tht hay hư cu
 • K chuyn
 • S dng th thut đ có thêm thi gian suy nghĩ s nói gì trong đàm thoi
 • Tham gia mt cuc tho lun hay mt cuc ta đàm m rng
 • Theo kp cuc đàm thoi gia nhng ngưi bn x
 • Đưa ra gii pháp cho nhng vn đ như phi đi đâu, phi làm gì, phi t chc mt s kin như thế nào…
 • Hiu đưc nhng bài phng vn trc tiếp, ta đàm hay phim nh s dng ngôn ng tiếng Anh chun
 • Viết thư xin vic
 • Viết bài nhn xét v mt b phim đã xem
 • Viết thư phàn nàn
 • Viết bài lun trình bày nhng đim thun li và bt li ca mt vn đ
 • Đc hiu Tin mng và Giáo lý Công giáo bng tiếng Anh.

II. Anh ng Công giáo thc hành

Mc tiêu chung:

Phát trin k năng Anh ng Hc thut qua các văn bn Kính thánh và Thn hc; ng dng k năng và kiến thc Anh ng vào sinh hot mc v và phc v cng đoàn.

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • Đc hiu các văn bn Thn hc nguyên tác
 • Tham gia các bui tho lun hay hi ngh Công giáo bng tiếng Anh
 • Chuyn ng các văn bn Kinh thánh hay Thn hc ph quát
 • Thông dch trong các hi ngh hay ta đàm bng tiếng Anh
 • Tham d Thánh l c hành bng tiếng Anh
 • Xưng ti bng tiếng Anh

Điu kin tham d khóa hc:

 • Hoàn tt EC 8 ti Trung Tâm Mc V.

III. Ng âm hc

Hc viên đưc rèn luyn đ phân bit các âm tương phn; làm quen vi b ký hiu nguyên âm và ph âm; t tra từ đin đ đc đúng và chính xác các âm; biết cách ni âm, b âm; luyn ng điu trong các loi câu.

IV. Các khóa hc chuyên Nghe - Nói

Mc tiêu chung:

Tăng cưng k năng nghe, nói và to s t tin cho ngưi hc khi giao tiếp bng tiếng Anh; giao tiếp trong các môi trưng khác nhau như văn hóa, xã hi, công vic, gii trí, mua sm…

C th, sau khi hoàn tt cp đ này hc viên có th:

 • Chào hi và gii thiu xã giao
 • Din t s thích cá nhân
 • Mô t ngưi thân xung quanh
 • Nói v gia đình và bn bè
 • Nói v nhng vic làm thưng nht
 • Mô t nơi mình đang sinh sng
 • Giao tiếp khi đi mua sm
 • Nói v thói quen ăn ung
 • Mô t và tư vn v tình trng sc khe
 • S dng tiếng Anh nơi làm vic
 • S dng tiếng Anh khi đi du lch
 • Nói v s thích ăn mc, thi trang
 • ng thut các s kin đã qua

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top