Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 21 mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 21 mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

YEAR C - NĂM C
21st Sunday in Ordinary Time
Reading I: Isaiah 66:18-21
Reading II: Hebrews 12:5-7,11-13
Chúa Nhật 21 Thường Niên
Bài đọc I: Isaia 66,18-21
Bài đọc II: Do Thái 12,5-7.11-13

Gospel
Luke 13:22-30

22 He passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem.
23 Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them,
24 "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough.
25 After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.'
26 And you will say, 'We ate and drank in your company and you taught in our streets.'
27 Then he will say to you, 'I do not know where (you) are from. Depart from me, all you evildoers!'
28 And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves cast out.
29 And people will come from the east and the west and from the north and the south and will recline at table in the kingdom of God.
30 For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last."

Phúc Âm
Luca 13,22-30

22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.
23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ:
24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.
25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!"
26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi".
27 Nhưng ông sẽ đáp với anh em: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!".
28 "Ở đó anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.
29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa
30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót".

Interesting Details

- (v.22) By going to Jerusalem, Jesus is faithful to his mission: fulfilling his Father's will even when that means suffering and death. He also instructs his disciples on the various dimensions of the Christian way.

- (v.23) " ... a few people be saved". Jesus changes the focus from the number of people who will be saved to who will be saved: anyone who enters through the narrow gate.

- (v.24) "strive to enter" indicates both the effort on the part of those seeking salvation and the judgment that not all will achieve their goal.

- Narrow gate. Jesus himself is the gate (see John 10:7). We are saved by identifying ourselves with Jesus even if that means we must die to ourselves.

- (v.25) The narrowness of the door is not the only obstacle, time is also critical: "After the master of the house has arisen and locked the door". Then no one, not a few (23) not many (24) and not you (25) will be able to enter.

- "strong enough". Strength here is not the physical strength to push open a heavy gate but the spiritual strength to remain faithful to our call to discipleship and follow Jesus to Jerusalem.

- (v.27) Disciple of Jesus demands more than superficial acquaintance with him and his teachings. It means we must share in his life, take up his mission to die and rise with him.

- (v.29) The Kingdom of God is seen as a banquet. Those who do not want to commit themselves to Jesus' teachings find themselves on the outside. In his generosity, God opens the banquet to all peoples, from the east and the west.

- (v.30) Becoming last is a metaphor for dying to self, to enter through a narrow gate. This is what Jesus asks that the first become the last.

Chi tiết hay

- (c.22) Lên Giêrusalem, đối với Đức Giêsu có nghĩa là đi để thực thi thánh ý của Cha, mặc dù đó là chịu cực hình và chịu chết. Đức Giêsu cũng dùng dịp này để dạy dỗ các môn đệ cách sống của một Kitô hữu.

- (c.23) ... người được cứu thoát thì ít". Đức Giêsu khi trả lời câu hỏi này đã chuyển sự chú ý từ con số người được cứu thoát sang việc chú ý vào ai là người sẽ được cứu thoát: những ai biết đi vào qua cửa hẹp

- (c.24) "Tranh đấu để vào" nói lên hai điều: thứ nhất là sự cố gắng phải có của những ai muốn được cứu rỗi, thứ hai nói lên sự việc không phải tất cả mọi người sẽ đạt được mục đích này.

- "Cửa hẹp". Đức Giêsu cũng chính là cửa (xem Gioan 10:7). Chúng ta được cứu rỗi do chấp nhận bước theo Đức Giêsu mặc dù phải chết cho chính mình.

- (c.25) Không phải chỉ có sự chật hẹp của khung cửa vào là chướng ngại phải vượt qua mà thôi, nhưng thời gian cũng là yếu tố quan trọng: "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại" thì không ai, dù là "ít người" (23) hoặc "nhiều người" (25) và ngay cả "anh em" nữa (25) cũng sẽ không vào được.

- "Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không đủ sức" ở đây không phải là sức lực thể lý nhưng là sức mạnh tâm linh để trung thành với ơn gọi làm môn đệ và bước theo Đức Giêsu lên Giêrusalem.

- (c.27) Làm môn đệ của Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết Ngài và những lời giáo huấn của Ngài, nhưng đòi hỏi ta phải cùng chia sẻ cuộc sống, sứ mạng để cùng chết và cùng phục sinh với Ngài.

- (c.29) Vương Quốc của Thiên Chúa được ví như một yến tiệc. Những ai không muốn cam kết sống theo giáo huấn của Đức Giêsu sẽ bị để đứng bên ngoài. Nhưng do lòng nhân từ của Thiên Chúa, tất cả mọi người từ đông tây nam bắc nếu chấp nhận, đều được mời gọi.

- (c.30) Là người đứng chót hết nghĩa là biết chết đi cho chính mình, biết đi qua cửa hẹp mà vào. Đây là điều Đức Giêsu mời gọi những người đứng đầu hãy xuống hàng chót.

One main point

We gain eternal salvation by being faithful disciples, by dying to ourselves and following Jesus to Jerusalem.

Một điểm chính

Muốn được cứu rỗi chúng ta cần trở nên những môn đệ trung tín sẵn lòng chết đi cho chính mình và cùng bước theo Đức Giêsu lên Giêrusalem.

Reflections

1. To strive to enter through a narrow gate, what changes do I need to make in my life that I have been putting off?

2. In what way am I called to become last?

Suy niệm

1. Để tranh đấu mà qua được cửa hẹp tôi cần thay đổi những gì trong cuộc sống?

2. Tôi được mời gọi trở nên bé nhỏ trong phương diện nào?

Top