Ngày 11/2: Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11/2: Đức Mẹ Lộ Đức

Ngày 11.2.1858 lần đầu tiên cô bé chăn cừu 14 tuổi tên là Bernadeta Subiru, thấy một “Bà” hiện ra ở một động đá gần Loutđơ. Bà tự giới thiệu là “Vô Nhiễm Nguyên Tội”

Việc hiện ra tiếp tục như thế cứ cách 17 ngày kéo dài cho đến ngày 16.7. Trong những lần hiện ra như thế, Đức Maria mời gọi mọi người đi hành hương đến địa điểm đó, nhưng nhất là cầu nguyện và đền tội.

Từ đó đã có hàng triệu người đi đến hành hương nơi hang đá đó, mỗi người với những nỗi thống khổ phần hồn, phần xác. Nơi động đá có chảy ra một suối nước, người ta đã uống và đã xảy ra nhiều phép lạ được Giáo Hội công nhận (đến năm 1959 có 58 trường hợp được Giáo hội công nhận) Ngày lễ hôm nay đã được Đức Thánh cha Lêô XIII chấp thuận và được Đức Thánh cha Piô X cho phép mừng lễ này vào ngày 11.2 nhưng nêu rõ đối tượng tôn kính là Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm, Mẹ Thiên Chúa.

Cùng với Giáo hội, chúng ta kính nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức và đừng quên chạy đến Mẹ là nguồn suối chảy tràn muôn ơn phúc.

Top