Gp. Long Xuyên: Đề xuất chương trình loan báo Tin Mừng

Gp. Long Xuyên: Đề xuất chương trình loan báo Tin Mừng

ĐỀ XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH LOAN BÁO TIN MỪNG
SAU LỄ HIỆN XUỐNG MỚI CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
(UB Loan Báo Tin Mừng 24/10/2010)
***
 • Đề xuất để xin ý kiến đóng góp của các tham dự viên
 • Có thể xin đóng góp ý kiến rộng rãi của linh mục đoàn, đặc biệt là Ban Tư Vấn của ĐGM
 • Đề xuất để xin ĐGM chỉnh sửa và cho thi hành
***
 1. TRÁCH NHIỆM LOAN BÁO TIN MỪNG: chia làm ba loại:
  • (1) Trách nhiệm phổ quát: Toàn thể mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều có quyền lợi và nghĩa vụ loan báo tin mừng, vì bản chất của giáo hội là Loan Báo Tin Mừng.
  • (2) Trách nhiệm phẩm trật: Giáo hội có phẩm trật, do đó, có nhũng thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp Loan Báo Tin Mừng: Hàng Giáo Sĩ, Tu sĩ, chủng sinh, và các tông đồ giáo dân
  • (3) Trách nhiệm ơn gọi chuyên biệt: Vì Loan Báo tin mừng chuyên biệt là một ơn gọi, nên có một số tín hữu (giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân…) được huấn luyện và sai đi lo việc loan báo tin mừng trong giáo phận
+ Chuyên biệt trong giáo phận: Cống hiến toàn thời gian cho chương trình truyền giáo của giáo phận (hoặc là các chuyên gia về truyền giáo của giáo phận, hoặc được sai đến các giáo điểm truyền giáo trong giáo phận).
+ Chuyên biệt được ĐGM sai đi phục vụ truyền giáo ngoài giáo phận (trường hợp fidei donum).
 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG: Ba đối tượng làm nên một sứ vụ của giáo phận với ba cách thế phục vụ khác biệt, nhưng bổ sung cho nhau, và quyện lẫn nhau:
  • (1) Cá nhân và cộng đoàn tín hữu đang vững mạnh về đức tin và có khả năng loan truyền đức tin = (Sự loan báo tin mừng của giáo hội được mặc dưới hình thức chăm sóc mục vụ)
  • (2) Cá nhân và cộng đoàn tín hữu đã lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng đã hay đang mất cảm thức đức tin = (Sự loan báo tin mừng của giáo hội được mặc dưới hình thức Tái rao giảng tin mừng)
  • (3) Cá nhân và tập thể dân chúng chưa được giới thiệu Đức Kitô và tin mừng của Ngài = (Sự loan báo tin mừng của giáo hội được mặc dưới hình thức loan báo tin mừng cho muôn dân)
 2. PHƯƠNG PHÁP LOAN BÁO TIN MỪNG: Đối thoại
 3. Các đối tượng của công trình đối thoại:
  • Với nền văn hoá bản xứ
  • Với các tôn giáo đang thực hành tại địa phương
  • Với người nghèo
  • Với người giầu vật chất, trí thức, và quyền bính vì người nghèo và cho người nghèo
 4. Thực hiện các bước Đối Thoại:
  • Đối thoại bằng đời sống
  • Đối thoại bằng hoạt động
(Hai cách đối thoại trên được cổ vũ cho mọi người đã lãnh nhận BT Rửa tội)
 • Đối thoại bằng diễn giảng
 • Đối thoại bằng cảm nghiệm thiêng liêng
(Hai cách sau dành cho các chuyên gia về Loan Báo Tin Mừng)
 1. LIÊN KẾT VÌ SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG
  • Trongnội bộ giáo phận
   • Với ban giáo lý đức tinvề việc dạy giáo lý mang tính truyền giáo, về đào tạo giáo lý viên chuyên trách cho dự tòng và tân tòng, và về thủ bản giáo lý dành cho các dự tòng và tân tòng
   • Với các UB và Ban của các đoàn đểđào tạo các tông đồ giáo dân về quyền lợi và nghĩa vụ loan báo tin mừng của ngừơi Kitô Hữu
   • Cổ vũ trong ban điều hành của các đoàn thểcó thành viên đặc trách về truyền giáo (Vd trong HĐMVGX có một phó phụ trách về sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.)
  • Vớicác hội thánh Tin Lành đang hiện diện trong giáo phận để cộng tác rao giảng Đức Kitô: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng”
  • Với cá nhân và tập thể ngoài giáo hội: (cá nhân, tập thể, các tôn giáo bạn, với người giầu, giới học thức, giới có thẩm quyền trong xã hội…) để cộng tác nhằm phục vụ con người sống xứng với nhân phẩm mình, sống xứng với một tạo vật được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, và cùng trở thành dụng cụ của Chúa Thánh Thần canh tân bộ mặt trái đất.
  • Vớicác thành quả của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lãnh vực truyền thông để giáo phận thi hành sứ mạng có hiệu quả.
(Trong lãnh vực này, Loan Báo Tin Mừng không chỉ là Ad Gentes, nhưng được khởi đầu bằng Inter Gentes).
 1. LINH ĐẠO CHO VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG: (Dành cho các chuyên viên – Ước mong giáo phận sẽ có một đuờng hướng linh đạo Loan báo Tin Mừng của riêng giáo phận theo đường hướng “tái rao giảng tin mừng để đến với muôn dân”.
  • Theo tông huấn Ecclesia in Asia: Tu Đức Loan Báo Tin Mừng của Á Châu phải là đời sống chiêm niệm trong hoạt động và hoạt động trong chiêm niệm
  • Tập trung vào Đức Kitô, được minh hoạ trong 3 khẩu hiệu giám mục của 3 ĐGM tiên khởi của giáo phận:
   • Chúa Kitô Trong Anh Chị Em
   • Giới Răn Mới
   • Để Chúng Hiệp Nhất Nên Một
  • Từ 3 khẩu hiệu, đưa ra 3 cách sống để thi hành sứ vụ loan báo tin mừng: Đối Thoại (Christus in Vobis) – Phục Vụ (Mandatum Novum) – Hiệp Thông (Ut Sint Unum) để tiếp tục sống Mầu nhiệm Nhập Thể (Đối Thoại), Mầu Nhiệm Nhập Thế (Phục Vụ), và Mầu Nhiệm Vượt Qua (Hiệp Thông) của Đức Kitô trong môi trường văn hoá, xã hội, chính trị, và tôn giáo của mìên Đồng Bằng Sông Cửu Long.
 2. ĐÀO TẠO NHÂN SỰ (Vấn đề then chốt của chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận)
  1. Các thành phần được đào tạo:
   • Nhân sự Loan Báo Tin Mừng phổ quát: cho mọi người qua các sinh hoạt huấn giáo của cộng đoàn giáo phận, giáo xứ, giáo họ, đoàn thể…
   • Nhân sự trong phẩm trật(giáo sĩ, tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên, và tông đồ giáo dân):
    • Hàng giáo sĩ: tổ chức các khoá thường huấn về Loan BÁo Tin Mừng
    • Chủng sinh giáo phận:
     • Tiếp tục chương trình tổ chức các cuộc thực tập truyền giáo trước khi chịu chức phó tế
     • Nên có chương trình huấn luyện và gửi các chủng sinh giúp năm về các giáo xứ / giáo họ / giáo điểm truyền giáo đúng nghĩa (Ví dụ một nửa năm mục vụ giáo xứ, một nửa năm thực tập truyền giáo).
    • Giáo lý viên:
     • Cách chung: đào tạo giáo lý viên để trong các lóp giáo lý, họ sẽ khơi động ý thức trách nhiệm truyền giáo cho giáo dân nói chung và cho giới trẻ và thiếu nhi.
     • Cách riêng: Đào tạo các giáo lý viên chuyên trách dạy dự tòng và bổ túc giáo lý cho tân tòng, đồng thời sẽ là người đồng hành với dự tòng và tân tòng
    • Các khoá huấn luyện hay thuờng huấntheo định kỳ cho tông đồ giáo dân, đặc biệt là các thành viên trong các đoàn thể phụ trách về Loan Báo Tin Mừng.
  2. Thiết lập các giáo diểm cho việc đào tạo nhân sự LBTM: Lý tưởng là mổi giáo hạt nên có một hay hai các giáo điểm nhằm mục tiêu đào tạo nhân sự LBTM. Đó là nơi đang thi hành sứ vụ loan báo tin mừng đúng nghĩa (ad Gentes), được điều hành bới linh mục nhiệt tâm truyền giáo và thiết tha trong việc đào tạo loan báo tin mừng. Đây là nơi giáo phận có thể gữi nhân sự tới học hỏi, nghiên cứu, thực tập ơn gọi loan báo tin mừng (như các khoá huấn luyện ngắn ngày, kết hợp với các sinh hoạt truyền giáo)
  3. Nhân sự chuyên trách (các chuyên gia):Gũi đi du học về truyền giáo học, ít là trong giáo phận có hơn 2 chuyên gia truyền giáo dành trọn thời gian cho chương trình Loan BÁo Tin Mừng của Giáo Phận (như điều hành các chương trình loan báo tin mừng, huấn luyện nhân sự, đề xuất các dự án Loan Báo Tin Mừng, Hình thành nền tu đức Loan bÁo Tin Mừng của giáo phận…)
  4. SINH HOẠT NHẰM THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG:
   1. Các sinh hoạt cơ bản cần tiếp tục thực hiện:
   2. Những hoạt động thực thi giá trị tin mừng phục vụ và yêu thuơng (các công tác từ thiện bác ái…)
   3. Cổ vũ thiết lập và xiết chặt các tương quan tình làng nghĩa xóm đồng hương khác niềm tin
   4. Cộng tác với cá nhân và tập thể có tâm hồn thiện chí tại địa phưong để phục vụ cuộc sống của con người, nhất là những người nghèo, nghèo vật chất và nghèo tinh thần
   5. Tổ chức những cuộc trao đổi đàm đạo nhẹ nhàng (trình bày và lắng nghe, không tranh luận thắng thua…)về giá trị tự nhiên, giá trị tinh thần, giá trị siêu nhiên của kiếp sống con người
   6. Tổ chức các lớp giáo lý dự tông để giới thiệu Chúa Kito và tin mừng của Ngài
   7. Sinh hoạt có tính cách tích cực trực tiếp nhắm loan báo tin mừng:
   8. Kết nghĩa tập thể(giáo xứ kết nghĩa với giáo điềm truyền giáo. Gia đình trong giáo xứ kết nghĩa với gia đình ngoài công giáo tại giáo điểm.
   9. Kết nghĩa cá nhân: cổ vũ cho các cá nhân, gia trửơng, hiền mẩu, giới trẻ, đặc biệt là học sinh và sinh viên công giáo kết nghĩa với đối tác ngoài công giáo
   10. Sinh hoạt nâng cao ý thức trách nhiệm Loan Báo Tin Mừng:tổ chức các cuộc học hỏi về các vấn đề cần cho các ccuộc đối thoai như về văn hoá, về người nghèo, về các tôn giáo, đặc biệt là phật giáo và phật giáo hòa hảo… là cách chuẩn bị để khi có các chuyên gia, có thể tổ chức các cuộc đối thoại với các đối tượng trên.
Chương trình trên, không chỉ là tăng thợ (nhân sự), tăng đồng (địa chỉ được sai đến), mà còn trau dồi kỹ thuật gieo trồng, với hy vọng sẽ có một mùa bội thu như ước nguyện của ĐGH Gioan Phaolô II trong tông huấn giáo hội tại Á châu đã viết: “… Bước vào ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba, giáo hội tại Á Châu nắm chắc rằng cũng như trong ngàn năm thứ nhất Thánh Giá được cắm trên đất Âu Châu, rồi trong ngày năm thứ hai được cắm trên đất Mỹ Châu và Phi Châu, thì chúng ta có thể cầu xin cho trong ngàn năm thứ ba Kitô giáo, một mùa gặt đức tin sẽ được bội thu trong lục địa rộng lớn và quan trọng này” (số 1), trong đó có giáo phận Long Xuyên.
 
 Ban Tổ Chức Cuộc Họp Mặt Kể Chuyện Chúa Giêsu tại Long Xuyên lần thứ I 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top