Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIX mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật XIX mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

19th Sunday in Ordinary Time
Wisdom: 18:6-9
Hebrews: 11: 1-2,8-19

Chúa Nhật 19 Thường Niên
Khôn ngoan: 18:6-9
Do Thái: 11: 1-2,8-19

 

Gospel
Luke 12:32-48

32 "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.
33 Sell your possessions, and give alms; provide yourselves with purses that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail, where no thief approaches and no moth destroys.
34 For where your treasure is, there will your heart be also.
35 "Let your loins be girded and your lamps burning,
36 and be like men who are waiting for their master to come home from the marriage feast, so that they may open to him at once when he comes and knocks.
37 Blessed are those servants whom the master finds awake when he comes; truly, I say to you, he will gird himself and have them sit at table, and he will come and serve them.
38 If he comes in the second watch, or in the third, and finds them so, blessed are those servants!
39 But know this, that if the householder had known at what hour the thief was coming, he would not have left his house to be broken into.
40 You also must be ready; for the Son of man is coming at an unexpected hour."
41 Peter said, "Lord, are you telling this parable for us or for all?"
42 And the Lord said, "Who then is the faithful and wise steward, whom his master will set over his household, to give them their portion of food at the proper time?
43 Blessed is that servant whom his master when he comes will find so doing.
44 Truly, I say to you, he will set him over all his possessions.
45 But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink and get drunk,
46 the master of that servant will come on a day when he does not expect him and at an hour he does not know, and will punish him, and put him with the unfaithful.
47 And that servant who knew his master's will, but did not make ready or act according to his will, shall receive a severe beating.
48 But he who did not know, and did what deserved a beating, shall receive a light beating. Every one to whom much is given, of him will much be required; and of him to whom men commit much they will demand the more.

Phúc Âm
Luca 12:32-48

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.
33 "Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá.
34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó.
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.
36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.
37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.
38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.
39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.
40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
41 Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?"
42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?
43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.
44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.
45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,
46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.
48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Interesting Details

. In the first few verses, today's passage continues last Sunday's discussion of possessions in the life of the Christian.

. (v.32) "my little flock": The gentleness here matches that of "my friends" in 12:4. The image of the flock echoes the designation of Israel guided by the Lord (Ez 34:11-24). The disciples represent that "little flock" which forms the nucleus of the restored people around the prophet.

. (v.35) At that time, when a man was resting, he loosened the belt which held his long robe. When working he tightened the belt, thus hitching up his robe to facilitate work and movement. The fastening of the belt recalls the preparation for the Exodus. The Hebrew people were to be ready to move immediately when the call of the Lord came. The disciples of Jesus are to be ready to open to the Master "immediately when He comes".

. (v.36) The passage has some points of resemblance to the parable of the ten virgins in Mt. 24:42-51. The earliest Christians held out the expectation that Jesus would return in glory very soon. But by the time Luke wrote, a different notion prevailed. The Lord would return at an unknown time, at an indefinite moment in the future. Luke therefore calls for continued vigilance and fidelity.

. "steward": The household manager is often translated as "steward". He was himself a slave just as those he oversees; despite his relative authority, he is equally subject to the authority of the master.

. (v.45) Luke has placed great emphasis here upon the notion of punishment. Those who serve the Church must never abuse their authority. Their role is one of service, not placing others in servitude.

. (v.48) Those "entrusted with much" authority, and those "entrusted with more", must live up to their appointed tasks. Luke is already looking ahead to the future organization of the Church

Chi Tiết Hay

. Qua những câu đầu tiên, đoạn Phúc Âm hôm nay tiếp nối đoạn tuần trước nói về của cải trong đời sống Kitô hữu.

. (c.32) "đoàn chiên nhỏ bé": cách nói dịu dàng âu yếm ở đây tương tự với "bạn hữu" trong đoạn 12:4. Hình ảnh đoàn chiên nhắc lại hình ảnh dân Do Thái được Thiên Chúa dẫn dắt khi xưa (Ez. 34:11-24). Các môn đệ là "đoàn chiên", những người nồng cốt quanh vị ngôn sứ.

. (c.35) "hãy thắt lưng cho gọn": Người thời đó hay nới lỏng thắt lưng khi nghỉ ngơi, nhưng khi làm việc thì thắt chặt lại để áo choàng được kéo cao lên không vướng chân. Việc thắt lưng cũng nhắc lại việc Xuất Hành của dân Do Thái khi xưa. Họ phải sẵn sàng để lên đường. Các môn đệ của Đức Giêsu phải sẵn sàng mở cửa khi Ngài đến.

. (c.36) Đoạn này nhắc ta nhớ lại đoạn nói về mười người trinh nữ trong Phúc Âm Mattthêu (24:42-51). Những người Kitô hữu đầu tiên tin tưởng Đức Giêsu sẽ trở lại một ngày rất gần. Nhưng cho đến khi Luca viết Phúc Âm này - khoảng hơn năm mươi năm sau - ý nghĩ đó đã thay đổi, không ai biết ngày nào Đức Giêsu sẽ trở lại. Vì thế Luca khuyên mọi người hãy tỉnh thức và trung thành.

. (c.37) Người quản gia cũng là một kẻ nô lệ nhưng được đặt để điều khiển những nô lệ khác trong nhà. Mặc dù được trao cho chút quyền hành, người quản gia vẫn phải tuân phục chủ của mình.

. (c.45) Luca nhấn mạnh đến việc trừng phạt. Những người phục vụ trong Giáo Hội không bao giờ được lạm dụng quyền hạn của mình. Chính họ phải phục vụ chứ không được bắt người khác phục vụ mình.

. (c.48) Ai được cho nhiều, và ai được giao phó nhiều thì phải sống đúng với chức năng của mình. Luca đã nhìn trước đến cách tổ chức trong Giáo Hội.

One Main Point

The image of authority is one of service to others. Leaders of the Church have been entrusted much, and much will be expected of them.

Một Điểm Chính

Người có quyền là người phải phục vụ kẻ khác. Những người có chức vụ trong Giáo Hội được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Reflections

  1. What has God entrusted to me to manage? How am I taking care of this responsibility?
  2. About what dangers is Jesus warning me in this passage? Which danger is most likely to be a problem for me?

Suy Niệm

  1. Thiên Chúa đã trao phó cho tôi nhiệm vụ gì? Tôi đang thi hành thế nào?
  2. Chúa Giêsu muốn cảnh giác tôi điều gì qua đoạn Phúc Âm hôm nay? Điều gì đang là vấn đề khó khăn của tôi?

Top