Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 23 mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 23 mùa Thường Niên – năm C (song ngữ, có file đính kèm)

YEAR C - NĂM C
23 Sunday in Ordinary Time
Reading I: Wisdom 9: 13-18; Psalm 90 
Reading II:Philemon 9-10, 12-17
Chúa Nhật 21 Thường Niên
Bài đọc I: Khôn ngoan 9, 13-18;T. vịnh 89
Bài đọc II: Philêmôn 9-10.12-17

 

Gospel
Luke 14: 25-33

25 Great crowds were traveling with him, and he turned and addressed them,
26 "If any one comes to me without hating his father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even his own life, he cannot be my disciple.
27 Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple.
28 Which of you wishing to construct a tower does not first sit down and calculate the cost to see if there is enough for its completion?
29 Otherwise, after laying the foundation and finding himself unable to finish the work the onlookers should laugh at him
30 and say, 'This one began to build but did not have the resources to finish.
31 Or what king marching into battle would not first sit down and decide whether with ten thousand troops he can successfully oppose another king advancing upon him with twenty thousand troops?
32 But if not, while he is still far away, he will send a delegation to ask for peace terms.
33 In the same way, everyone of you who does not renounce all his possessions cannot be my disciple.

Phúc Âm
Luca 14,25-33

25 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ:
26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.
27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".
28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không?
29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo:
30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc".
31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?
32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.
33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".

Interesting Details

 • (v.25) In the preceding parable (16-24), several guests were invited to a banquet but all found excuses for not coming. Having told this parable of rejection to the leaders in which an overinvolvement with possessions and relationships closes those invited to the call of God, Luke has Jesus "turned and addressed" to the great crowds and repeat the same warning for those who would wish to follow Him.
 • (v.26) "Hate" is harsh. It has been suggested that the original Aramaic meant simply "love less than". It denotes an attitude - turning away from; and mode of action - detach oneself from, not emotion.
 • (v.27) "Carry his own cross". Again, this command must be taken in context. It does not mean that all true disciples must be martyrs in the literal sense.
 • (v.28) The costs are indeed staggering. God undertook the plan of salvation at the cost of the beloved Son's life (Rom 8:32); and Jesus, determined to journey to Jerusalem (9:51) to lay down His life. Neither God, nor Jesus asks of disciples anything that they themselves were not prepared to do. 

Chi Tiết Hay

 • (c.25) Trong dụ ngôn trước (cc.16-24), Đức Giêsu kể một câu chuyện trong đó những người khách được mời đến dự tiệc nhưng đã tìm cớ thoái thác. Ngụ ý nói đến những người qúa bận tâm đến của cải và danh vọng nên không mở lòng cho lời mời gọi của Thiên Chúạ Trong đoạn này, Luca cho thấy Đức Giêsu quay về phía đám đông và giảng dạy họ . Ngài nhắc lại những điều cần có để đi theo Ngài .

 • (c.26) "Dứt bỏ" trong ngôn ngữ thời đó có nghiã là "thương ít hơn". Ở đây, Đức Giêsu muốn nói đến một thái độ: quy hướng về Chúa; và một hành động cụ thể: tách mình ra khỏi mọi quyến luyến. Ngài không có ý đề cập đến tình thương .

 • (c.27) Hiểu như trên, "vác thập giá mình" không có nghiã là ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu đều phải chịu đóng đinh tử vì đạo theo sát nghiã, từng chữ một .

 • (c.28) Phải trả một giá khá nặng . Thật vậy, để cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa đã chẳng tha chính Con Một của Ngài (Roma 8:32); và chính Đức Giêsu, cũng đã cương quyết đi Giêrusalem để hiến dâng thân mình (9:51). Thiên Chúa không đòi hỏi nơi các môn đệ của Ngài những gì mà chính Ngài đã không sẵn sàng làm. 

One Main Point

Jesus challenges us to take up the demands of discipleship. It demands everything we are and everything we have. 

Một Điểm Chính

Đức Giêsu mời chúng ta chấp nhận những đòi hỏi cam go để trở nên môn đệ của Ngàị Phải từ bỏ chính con người của mình và mọi của cải vật chất . 

Reflections

 1. What are the costs of discipleship in my case? What possessions and relationships do I need to forgo? What to foster?
   
 2. To the extent that I have been able to follow Christ, what results have I experienced? To the extent that I have shied away from following Christ, what have been the results?
   
 3. What concrete steps do I plan for my life: staying the current course, or making specific changes? How will I be able to do it? 

Suy Niệm

1.  Đối với tôi, cái giá mà tôi phải trả là gì ? Những của cải vật chất và liên hệ nào cần phải từ bỏ ? Điều gì cần phải luyện tập ?

2.  Khi bước theo Đức Kitô, tôi có cảm nhận những thay đổi nào nơi tôi ? Ngược lại khi từ chối theo Ngài, tôi thấy kết qủa gì đến với tôi ?

        ​3. Tôi dự định gì cho cuộc sống của mình ? tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại, hay là cần phải thay đổi ? Làm cách nào để thay đổi ? 

 

Top