Giáo lý Thánh Kinh: Bài 13 - Tôi tin Hội Thánh

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 13 - Tôi tin Hội Thánh

Bài 13. TÔI TIN HỘI THÁNH

Trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ Ecclesia (Hội Thánh - tiếng Hi Lạp ekklesia có nghĩa là triệu tập) dùng để chỉ cuộc tập họp phụng vụ, nhưng cũng để chỉ một cộng đoàn các tín hữu ở một địa phương, và toàn thể cộng đoàn các tín hữu trên khắp thế giới. Ba nghĩa này gắn kết chặt chẽ với nhau: Hội Thánh là Dân được Thiên Chúa quy tụ từ khắp nơi; Hội Thánh ấy hiện diện trong những cộng đoàn địa phương; Hội Thánh ấy được cụ thể hóa trong cộng đoàn phụng vụ, nhất là khi cử hành Thánh Thể.

I. HỘI THÁNH LÀ DÂN THIÊN CHÚA

1- Kinh Thánh

- Xh 19,3-8: “Nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.

- Mc 3,13-19: “Người lập Nhóm Mười Hai để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ”.

- 1Pr 2,9: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, là dân thánh”.

2- Giáo lý

- Thiên Chúa không muốn cứu độ và thánh hóa con người cách riêng rẽ, không liên kết với nhau, nhưng Ngài muốn thiết lập họ thành một Dân, là dân nhận biết Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài cách thánh thiện.

- Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm dân của Ngài, thiết lập với họ một Giao Ước, giáo huấn họ dần dần.

- Tất cả những điều trên chỉ là chuẩn bị và hình bóng của Giao Ước mới và hoàn hảo, sẽ được ký kết trong Đức Kitô bằng chính máu của Người.

- Toàn thể Dân Thiên Chúa đều tham dự vào ba chức năng tư tế, tiên tri, vương đế của Đức Kitô, bằng những cách thế khác nhau.

II. HỘI THÁNH LÀ THÂN THỂ ĐỨC KITÔ

1- Kinh Thánh

- Ga 15,5-8: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.

- Ga 6,56: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”.

- 1Cor 12,12-17: “Tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hi Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu Phép Rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể”.

2- Giáo lý

- Việc so sánh Hội Thánh với một thân thể làm nổi bật sự gắn bó thâm sâu giữa Hội Thánh và Đức Kitô. Hội Thánh không chỉ được quy tụ quanh Đức Kitô, nhưng còn được nên một với Người và trong Người.

- Trong Hội Thánh là Thân Thể Đức Kitô, mọi chi thể được hợp nhất với nhau nhờ kết hợp với Đức Kitô. Vì thế cần vượt lên trên những khác biệt và chia rẽ để sống tình liên đới.

- Đức Kitô là Đầu của Thân Thể (Colosse 1,18). Vì thế, Đức Kitô và Hội Thánh là “Đức Kitô toàn thể” (Christus totus). Hội Thánh là một với Đức Kitô.

- Hội Thánh là hiền thê của Đức Kitô. Người đã hiến mạng sống mình vì Hội Thánh “để thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh” (Ep 5,26).

 

III. HỘI THÁNH LÀ ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN

1- Kinh Thánh

- 1Cor 3,18-20: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?”
- 1Cor 12,4-11: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung”.

2- Giáo Lý (xem bài trước: Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh).

Phút hồi tâm

Đức tin Kitô giáo mời gọi chúng ta đồng cảm với Hội Thánh (sentire cum Ecclesia).
Tôi đã sống sự đồng cảm ấy như thế nào?

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa đã nói với các tông đồ rằng:

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”.

Xin đừng chấp tội chúng con nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa.

Xin đoái thương ban cho Hội Thánh ơn hiệp nhất và bình an.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Top