Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng

Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng

Ban Mục Vụ Loan Báo Tin Mừng

Mục đích

Giúp Tổng Giám Mục TGP.TPHCM thực hiện trách vụ rao giảng Tin Mừng. 

Nhiệm vụ

+ Cổ vũ việc Loan báo Tin Mừng, khơi dậy tinh thần truyền giáo và tổ chức việc cộng tác truyền giáo trong mối dây hiệp thông bác ái trong cộng đoàn Tổng Giáo phận.

+ Đề xuất và khuyến khích các sáng kiến thích hợp trong việc đào tạo các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân về công cuộc Loan báo Tin Mừng.

+ Khuyến khích những đóng góp của các dòng tu trong các hoạt động truyền giáo bác ái, phục vụ người nghèo.

+ Cổ vũ đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái để cộng đoàn tín hữu ngày càng sống theo những đòi hỏi của Phúc Âm, trở thành chứng nhân Phúc Âm trong cuộc sống hằng ngày.

Trưởng ban: Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top