Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Bài giảng thiếu nhi: Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

25 Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được".
28 Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc". 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được".
 
 
A. DÀNH CHO THIẾU NHI.
Câu 1: Chúa đòi hỏi những người muốn theo Chúa điều gì qua bài Tin Mừng hôm nay?
a. Chúa đòi hỏi phải từ bỏ cha mẹ anh em và những người thân trong gia đình.
b. Chúa đòi hỏi phải vác thánh giá mình hằng ngày để theo Chúa.
c. Chúa đòi hỏi phải từ bỏ hết cả những gì mình có.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Tại sao Chúa lại đòi hỏi khắt khe như vậy?
a. Vì Chúa không muốn những người theo Chúa phải giống Chúa.
b. Vì Chúa muốn những người theo Chúa luôn luôn được tự do.
c. Vì Chúa muốn những người theo Chúa phải biết tin tưởng vào Chúa.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Khi theo Chúa chúng ta phải có thái độ như thế nào?
a. Đặt Chúa vào vị trí số một trong những chọn lựa của mình.
b. Phải dứt khoát và mạnh mẽ tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.
c. Phải tự quyết định lấy tương lai của mình.
d. Chỉ có câu a+b là đúng.
 
B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
          Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại: có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu, bỗng Người quay lại bảo họ: "Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được" (Lc.14,25-27).
          Chúa Giêsu phân biệt rõ người đi theo để nghe Chúa giảng, xem Chúa làm phép lạ, v.v... thì khác với người môn đệ đích thực của Chúa. Một người cùng đi đường với Chúa Giêsu, chưa chắc đã là môn đệ của Ngài. Một người mang danh Kitô hữu chưa hẳn đã là người Kitô hữu. Một người đến nhà thờ, chưa hẳn đã là người tín hữu đúng nghĩa.
          Và chính Chúa Giêsu cũng nói : "Người nói lạy Chúa, lạy Chúa chưa hẳn là người làm theo ý Chúa". Điều khiến một người đã lãnh Bí tích Rửa tội trở thành người môn đệ đích thực của Chúa, là người đó phải thực thi những điều kiện Chúa đã đặt ra.
          Chúa Giêsu nêu ra những điều kiện cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài, đó là : "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta" (Lc.14,26). Nếu đọc đoạn Tin Mừng này nơi thánh Matthêu, có lẽ chúng ta thấy dễ hiểu hơn. Chúa Giêsu bảo : "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy" (Mt.11,37). Chúa Giêsu muốn nói rằng ai muốn làm môn đệ Chúa thì phải yêu mến Ngài hơn tất cả, dù đó là cha mẹ, vợ con, của cải, v.v... Họ phải dành chỗ ưu tiên số một cho Chúa Giêsu, sau đó mới đến cha mẹ, vợ con... Như vậy dứt bỏ không có nghĩa là đoạn tuyệt mà chỉ là sắp xếp theo thứ tự ưu tiên: ưu tiên 1, 2, v.v... chứ không phải chỉ chọn một cái còn vứt bỏ tất cả những thứ khác. Chúa Giêsu không dạy điều gì mâu thuẫn với giới răn của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa dạy rằng thứ nhất: Thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự, thứ tư : Thảo kính cha mẹ...
          Muốn làm một môn đệ thực thụ của Chúa, chúng ta phải lựa chọn, phải dành ưu tiên số một cho Chúa trong cuộc đời ta. Lựa chọn và dành ưu tiên tối cao cho Chúa đã là một điều khó rồi, nhưng thực thi điều đó còn khó khăn hơn nhiều.
          Đây là tấm gương một người đã thực thi điều mình đã chọn, đó là dành cho Chúa chỗ ưu tiên một trong đời mình:
          Thánh Lôrenxô Ngôn là một trong 117 vị Thánh Tuẫn Đạo Việt Nam và là một trong số những vị tuẫn đạo trẻ tuổi nhất. Năm 22 tuổi, thánh nhân đã chấp nhận hy sinh người vợ trẻ, đứa con thơ và mạng sống mình vì Chúa. Trong tù, anh lo sợ cho cha mẹ, vợ con nhát đảm chối đạo, nên anh trốn về nhà khuyên bảo mọi người hãy trung thành giữ vững đức tin, rồi trở về nhà giam thú tội.
          Các quan thấy anh còn trẻ muốn để anh sống mà về với vợ con, nên bảo: Anh còn trẻ, cần sống với vợ con. Sao lại dại dột muốn chết. Hãy bước qua thập giá ta sẽ thả về với gia đình. Anh thưa: Tôi cám ơn quan đã thương tôi, nhưng tôi không thể bước qua thập giá để bỏ Chúa mà vâng lời quan được. Tôi sẵn sàng chịu chết vì tin theo Chúa là Chúa tể trời đất muôn vật. Cuối cùng anh bị kết án tử hình. Trong số những người đến tiễn biệt anh lần cuối có hai người thân yêu nhất là mẹ anh và vợ của anh. Họ âu yếm nhìn nhau như hẹn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha trên trời.

Top