Bài ca ý lực Chúa Nhật II mùa Vọng năm B

Bài ca ý lực Chúa Nhật II mùa Vọng năm B

Chúa nhật thứ hai mùa Vọng năm B chúng ta được gặp gỡ Thánh Gioan Baotixita, người dọn đường cho Thiên Chúa đến với con người.

Thánh nhân đã kêu gọi chúng ta: "Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi." (Mc 1,3)

Cụ thể chúng ta phải "dọn đường" nào và  dọn như thế nào?

Thưa, chính là con đường của Đức Chúa và phải là con đường thẳng.

Đó là con đường của người lắng nghe Lời Chúa, con đường đó sẽ "thẳng" khi chúng ta "sớm hôm thi hành" và chúng ta sẽ gặp được bình an hạnh phúc trong cuộc sống.

(Lm. Nguyễn Duy, Ca Vang Tin Mừng, Nxb Tôn Giáo, 2007)

Xem bài ca ý lực Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng năm B

Top