Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Lắp đặt hệ giàn giáo không gian ĐOẠN 3

Lên đầu trang