2023-09-08 Hoàn thành giai đoạn thay đá Massangis đỉnh tháp chuông - chân tháp kẽm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang