Thánh lễ cầu bình an cho công trình trùng tu nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang