ĐTGM Marek Zalewski thăm công trình trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn ngày 18-2-2022

Lên đầu trang