Vui học Thánh Kinh tháng 11

Vui học Thánh Kinh tháng 11

Hạt Giống Lời Chúa kính gởi đến Quí Độc Giả

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG 11

Tài liệu dành cho các Giáo Lý Viên và Phụ Huynh.

Do anh GB. Nguyễn Thái Hùng biên soạn

Kính mến,
Hoàng Thi Ca (HGLCHT)

Xin click file đính kèm để xem chi tiết:

Top