Vui học Thánh Kinh: Gia trưởng

Vui học Thánh Kinh: Gia trưởng

01. Thánh Kinh Tân – Cựu Ước có bao nhiêu cuốn sách ?
Cựu Ước gồm có bao nhiêu cuốn sách?
Tân Ước gồm có bao nhiêu cuốn sách?

02. Tác phẩm đầu tiên và cuối cùng của Cựu Ước là những sách nào ? 

03. Tác phẩm đầu tiên và cuối cùng của Thánh Kinh là những sách nào ?

04. Vợ chồng đầu tiên của nhân loại là ai?
a. Ông Giuse và bà Maria
b. Ông Ađam và Evà
c. Ông Đavít và bà Bátseva
d. Ông Ápraham và bà Xara

05. Những người con của ông Ađam là ai ? (St 4,1 & 25)
a. Ông Cain và Aben
b. Ông Cain, ông Aben, ông Sết
c. Ông Cain, ông Aben và ông Hênóc
d. Ông Cain, ông Aben và ông Nôê

06. Gia đình được cứu khỏi Lụt Hồng Thủy tên là gì? ( St 6,5 -10)
a. Gia đình ông Nôê
b. Gia đình ông Ađam
c. Gia đình ông Cain
d. Gia đình ông Ápraham

07. Những người con của ông Nôê tên là gì?
( St 6,5-10 )
a. Ông Sêm, ông Kham và ông Giaphét
b. Ông Sêm, ông Aben, ông Sết
c. Ông Cain, ông Aben và ông Hênóc
d. Ông Kham, ông Sêm và ông Sết

08. Gia đình tổ phụ Ápraham chính thức gồm những ai ? ( St 21,1-5 )
a. Ông Ápraham, bà Xara và Giacóp
b. Ông Ápraham, bà Xara và Ítmaen
c. Ông Ápraham, bà Haga và Ítmaen
d. Ông Ápraham, bà Xara và Ixaác

09. Cha mẹ của ông Êxau và ông Giacóp là những ai ? (St 25,19-27)
a. Ông Ápraham và bà Xara
b. Ông Ixaác và bà Lêa
c. Ông Ixaác và bà Rêbêca
d. Ông Ixaác và bà Rakhen

10. Ông Giacóp phải làm việc vất vả bao nhiêu năm mới cưới được người mình yêu thích ? (St 29,15-30)
a. 7 năm
b. 10 năm
c. 12 năm
d. 14 năm

11. Người vợ mà ông Giacóp phải vất vả làm lụng 14 năm mới cưới được tên là gì ? (St 29,15-30)
a. Bà Lêa
b. Bà Rêbêca
c. Bà Rakhen
d. Bà Anna

12. Những người con của ông Giacóp và bà Rakhen tên là gì? (St 35,23-26).
a. Ông Giuse và ông Bengiamin
b. Ông Giuđa và ông Lêvi
c. Ông Môsê và ông Aharon
d. Ông Simêon và ông Giuđa

13. Ông Giacóp có bao nhiêu người con, con trai và con gái ? (St 35,23-26 & 34,1).
a. 10
b. 12
c. 13
d. 14

14. Cô con gái của ông Giacóp tên là gì ? (St 34,1).
a. Cô Dina
b. Cô Anna
c. Cô Xara
d. Cô Maria

15. Những người con của ông Giacóp là tên là gì ? (St 35,23-26 &34,1).

16. Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Cha mẹ ông tên là gì ? (Xh 6,20)
a. Ông Amram và bà Giôkhêvét
b. Ông Giacóp và bà Êlisabét
c. Ông Amram và bà Anna
d. Ông Giuse và bà Giôkhêvét

17. Nhà giải phóng vĩ đại của dân Dothái là ông Môsê, ông đã đưa dân Dothái ra khỏi Ai cập và tiến về Đất Hứa. Anh em của ông tên là gì ? (Xh 6,20 &15,20)
a. Ông Êxau và bà Maria
b. Ông Aharon và bà Miriam
c. Ông Ixaác và bà Rêbêca
d. Ông Giuse và bà Giôkhêvét

18. Vợ và con ông Môsê là tên là gì ? (Xh 2,21-22)
a. Bà Xíppôra và Ghécsôm
b. Bà Xíppôra và Giôsuê
c. Bà Bátseva và Salomon
d. Bà Giôkhêvét và Êxau

19. Một vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử dân Dothái, người đã xây dựng Đền Thờ Giêrusalem huy hoàng tráng lệ là ai ? (1V 6,1-14)
a. Vua Đavít
b. Vua Menkixêdê
c. Vua Salomon
d. Vua Saun

20. Cha và mẹ của vua Salomon là ai ? (2Sm 12,24-25)
a. Đavít và Mikhan
b. Đavít và Bátseva
c. Êliseva và Đavít
d. Saun và Étte

21. Cha mẹ của Đức Giêsu là ai ? (Mt 1,1-16)
a. Ông Giuse và bà Maria
b. Ông Dacaria và bà Êlisabét
c. Ông Ixaác và bà Rêbêca
d. Ông Simêon và bà Anna

22. Bản gia phả của Đức Giêsu theo thánh Mátthêu, người đã sinh ra ông Giuse, chồng bà Maria và là cha nuôi của Đức Giêsu tên là gì ? (Mt 1,16)
a. Ông Giacóp
b. Ông Dacaria
c. Ông Giêsê
d. Ông Ápraham

23. Dân tộc Do thái gồm 12 chi tộc, và có một chi tộc chuyên để phụng sự Thiên Chúa là chi tộc Lêvi. Vậy Đức Giêsu thuộc chi tộc nào ? (Mt 1,1-16)
a. Chi tộc Lêvi
b. Chi tộc Simêon
c. Chi tộc Bengiamin
d. Chi tộc Giuđa

24. Thánh Kinh không nhắc gì đến cha mẹ của Đức Maria, nhưng theo truyền thống họ là ai ?
a. Ông Gioakim và bà Anna
b. Ông Dacaria và bà Anna
c. Ông Giôgiakim và bà Anna
d. Ông Gioan và bà Êlisabét

25. Ông Gioan Tẩy giả là vị tiền hô của Đức Giêsu, vậy cha mẹ của ông là những ai ? (Lc 1,57-66)
a. Ông Gioakim và bà Maria
b. Ông Dacaria và bà Êlisabét
c. Ông Giôgiakim và bà Anna
d. Ông Gioan và bà Êlisabét

26. Đức Giêsu quen thân với một gia đình có 3 chị em, khi người em chết, dẫu đã chết 4 ngày rồi, ngài cũng đã làm cho sống lại. Ba chị em đó là những ai ? (Ga 11,1)
a. Bà Mácta, Maria và Ladarô
b. Bà Anna, Mácta và Ladarô
c. Ông Dacaria, Mácta và Maria
d. Ông Ladarô, Maria và Êlisabét

27. Trên đường vác thập giá lên núi Sọ, quân lính đã bắt một người đi đường vác đỡ thập giá của Đức Giêsu : đó là ông Simon. Bạn có biết những người con của ông Simon tên là gì ? (Mc 15,21)
a. Ông Gioan và ông Anrê
b. Ông Nathanaen và ông Tađêô
c. Ông Ruphô và ông Alêxanđô
d. Ông Simêon và ông Alêxanđô

28. Gia đình ngoại giáo đầu tiên được thánh Phêrô rửa tội tên là gì ? (Cv 10,34-48)
a. Gia đình ông Aquila
b. Gia đình ông Cônêliô
c. Gia đình ông Têphana
d. Gia đình ông Gioan

29. Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ? (1Cor 1,16 & 16,15)
a. Gđ. Phêrô
b. Gđ. Cônêliô
c. Gđ. Máccô
d. Gđ. Têphana

30. Gia đình được thánh Phaolô hay trọ ở tại thành Côrinthô, đó là ai ? (Cv 18,1-19)
a. Bà Lyđia và ông Gioan
b. Bà Đamari và ông Aquila
c. Bà Giaên và ông Simon
d. Bà Pơrítkila và ông Aquila

Top