Tin - tín

Tin - tín

WGPSG -- Qua Tự Sắc “Porta Fidei”, Đức Giáo Tông đã tuyên bố mở Năm Đức Tin từ ngày 11-10-2012 đến 24-11-2013, nhân dịp kỷ niệm khai mạc Công Đồng Vatican II được 50 năm và công bố sách Giáo Lý Công Giáo được 20 năm. Đức Giáo Tông muốn chúng ta đào sâu Đức Tin trong Năm Đức Tin. Vậy tin là gì?

1. Nghĩa của chữ tin

Tin là tiếng Nôm, có bốn chữ:

Top