Thơ Tin - Cậy - Mến

Thơ Tin - Cậy - Mến

 KINH TIN

Con tin có một Chúa Trời
Chí minh thưởng, phạt, Ba Ngôi rạch ròi
Ngôi Hai xuống thế làm người
Chịu chết cứu đời, giải thoát phàm nhân
Bấy nhiêu điều ấy vuông tròn
Cùng điều Hội Thánh dạy khuyên tỏ tường
Con xin tin thật vững vàng
Bởi vì Thiên Chúa vĩnh hằng, chí linh
Đã truyền đã dạy phân minh
Nên con tin kính chân thành lòng con


KINH CẬY

Con trông cậy Chúa vững vàng
Vì công nghiệp Chúa Con hằng thương yêu
Cho con giữ đạo sớm chiều
Để ngày sau được bước vào Thiên Cung
Thấy Tôn Nhan, hưởng vinh quang
Ngài đầy quyền phép, vô song tốt lành
Chính Ngài phán hứa rành rành
Chẳng hề sai lệch, viên thành minh nhiên


KINH MẾN

Con yêu mến Chúa hết lòng
Kính yêu hết sức lực con từng ngày
Yêu hơn mọi thứ đời này
Chính bởi vì Ngài cực tốt cực nhân
Thế nên con cũng thành tâm
Yêu người như chính bản thân con này

Top