Lời Chúa tháng 7 năm 2013

Lời Chúa tháng 7 năm 2013

Đọc, suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày, sẽ giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống đức tin, để sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta.

Xim xem file đính kèm

(Nguồn: Thanhlinh.net)

Top