Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật X Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật X Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Chúa Nhật 10 Thường Niên
Bài Đọc I: 1 Các Vua 17,17-24
II: Galát 1,11-19

10th Sunday in Ordinary Time
Reading I: 1 Kgs 17:17-24
II: Gal 1:11-19

Gospel
Luke 7:11-17

11 Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him.

12 As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her.

13 When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, "Do not weep".

14 He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, "Young man, I tell you, arise!"

15 The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother.

16 Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst," and "God has visited his people".

17 This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region.

Phúc Âm
Luca 7,11-17

11 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người.

12 Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia, và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó.

13 Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa".

14 Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy".

15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.

16 Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người".

17 Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Interesting Details

 • Context: In the Ordinary Time of Cycle C, we read selections in Luke from chapter 4 on the 3rd Sunday to chapter 21 on the 33rd Sunday. The stories in most of these selections only appear in Luke. The whole Gospel focuses on the poor. In the chapter before this reading, Jesus taught, "Be merciful, just as your Father is merciful" (6:36). Here Jesus walked his talk, "moved with pity" (v. 13).
 • (v. 11) "his disciples and a large crowd" The disciples stood out among the crowd.
 • (v. 12) "gate of the city" Nain was about six miles south of Nazareth, sitting high and encircled by a wall.
 • (v. 12) "the only son of ... a widow" Without husband or sons, this woman had no money or social standing.
 • (v. 15) "gave him to his mother" The exact expression was used in 1Kings 17:23, after Elijah raised a widow.s child from death in Sarepta.
 • (v. 16) "A great prophet has arisen" God has chosen a prophet, and thus his words are God's words, as the Sarepta widow exclaimed, "it is truly the word of the LORD that you speak" (1Kings 17:24).
 • (v. 16) "in our midst" The prophet is for the people.
 • (v. 16) "God has visited his people." This echoes the first line of the Magnificat, "...he has visited and brought redemption to his people" (1:68).
 • (v. 17) "This report" "ho logos" in Greek, is a major theological theme, from creation in the Old Testament to incarnation in the New. People get to know the transcendent God through the Word. The Gospel of Luke is from "ministers of the word" handed down to us (1:2).

Chi Tiết Hay

 • Bối Cảnh: Trong các Chúa Nhật Thường Niên - Năm C, chúng ta đọc các đoạn được chọn từ Phúc Âm theo Thánh Luca, từ chương 4 (Chúa Nhật thứ 3) cho tới chương 21 (Chúa Nhật 33). Câu chuyện trong đa số các đoạn này chỉ có trong Phúc Âm Luca. Toàn bộ Phúc Âm Luca chú trọng đến người nghèo khó. Trong chương trước đoạn này, Đức Giêsu dạy rằng: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Đấng nhân từ" (6:36). Ở đây chúng ta đọc thấy Ngài làm điều Ngài dạy, "chạnh lòng thương" (c. 13).
 • (c 11) "các môn đệ và một đám người rất đông cùng đi với Người." - Các môn đệ được thấy nổi bật giữa đám đông dân chúng.
 • (c 12) "đến gần cửa thành" - Nain cách Nazareth chừng mười cây số về phía nam, trên sườn núi và có tường thành bao bọc.
 • (c 12) "là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá" - Goá chồng và không con trai, người phụ nữ này không có tiền bạc và cũng chẳng có địa vị nào trong xã hội.
 • (c 15) "trao anh ta cho bà mẹ" - Câu này đã được dùng trong cuốn 1 Các Vua 17:23, sau khi tiên tri Êlia cứu con của một bà goá ở thành Sarepta sống lại.
 • (c 16) "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện" - Thiên Chúa đã chọn một ngôn sứ, thì lời nói của ngôn sứ cũng là lời của Thiên Chúa, như bà goá thành Sarepta tôn vinh: "Lời Đức Chúa do miệng ông nói ra là đúng!" (1 Các Vua 17:24)
 • (c 16) "giữa chúng ta" - Ngôn sứ được sai đến là để cho dân.
 • (c 16) "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người" - Lời này nhắc lại cho chúng ta câu đầu tiên của kinh Magnificat "Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân Người" (1:69)
 • (c 17) "Lời này" ("ho logos" trong tiếng Hy Lạp) là một chủ đề lớn trong Thần Học, từ sự sáng thế trong Cựu Ước đến việc nhập thể trong Tân Ước. Nhân loại được biết Thiên Chúa siêu việt qua Ngôi Lời. Phúc Âm Thánh Luca là "lời Chúa truyền lại cho chúng ta" (1:2)

One Main Point

The Trinity gives us the compassionate Jesus as the prophet and the Word of God among us.

Một Điểm Chính

Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho chúng ta Đức Giêsu nhân từ, là Ngôn Sứ và Lời của Thiên Chúa để ở giữa chúng ta.

Reflections

 1. Who are the "widow without son" or the poor in my time and my town now?
 2. Do I live out His teaching of compassion in my family and community?
 3. How am I poor, and do I cry out to Jesus?
 4. Do I spread the Word? What do I spread?

Suy Niệm

 1. Những ai là "goá phụ không con (trai)" hoặc những ai là người nghèo khó ở nơi tôi đang sống trong lúc này?
 2. Tôi có biết sống theo lời Ngài giảng dạy là biết thương xót mọi người, nơi gia đình và cộng đoàn của tôi chăng?
 3. Sự nghèo khó cuả tôi là gì? Và tôi có kêu xin cùng Đức Giêsu chăng?
 4. Tôi có rao truyền Lời Chúa chăng? Và đang rao truyền điều gì?

Top