Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới

Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới

Bài 20. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

I. PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

1. Kinh Thánh

- Gioan 5,28-29: “Giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống, ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”.

- Mt 25,31-46: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu… Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê, Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái… Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.

- Mt 25,1-13: “Sợ không đủ cho chúng em và các chị đâu, các chị ra hàng mà mua thì hơn… Anh em hãy canh thức vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

2. Giáo lý

- Việc phán xét cuối cùng sẽ diễn ra khi Đức Kitô trở lại trong vinh quang. Cuộc phán xét ấy sẽ mặc khải sự thật về mỗi con người, về hành động của họ và những hậu quả của nó. Khi đó chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa tối hậu của công trình tạo dựng và đường lối kỳ diệu của Thiên Chúa.

- Chỉ có Chúa Cha mới biết ngày, giờ; vì thế chúng ta đừng vội vã tin vào những loan báo của các tiên tri giả (Mt 24,23-25).

- Sứ điệp về Ngày Phán Xét là lời kêu gọi hối cải và tỉnh thức thường xuyên.

II. TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

1. Kinh Thánh

- Eph 1,9-10: “Thiên ý nhiệm mầu là kế hoạch yêu thương Ngài đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô”.

- 2Phêrô 3,13-14: “Theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an”.

- Kh 21,4: “Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất”.

2. Giáo lý

- Chúng ta không biết cách thức vũ trụ sẽ biến đổi ra sao…nhưng chúng ta được dạy rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị một nơi lưu ngụ mới và một trần thế mới, trong đó sự công chính lưu ngụ, và vinh phúc nơi đó sẽ thỏa mãn và vượt quá mọi khát vọng bình an, vốn đã trào lên trong trái tim con người (Hiến chế Mục Vụ, số 39).

- Sự trông đỡi trời mới đất mới không làm suy giảm nhưng thúc đẩy tín hữu phát triển trái đất này theo định hướng Nước Trời, xây dựng một nhân loại và thế giới tốt đẹp hơn.

Phút hồi tâm

“Bất cứ điều gì những kẻ dữ làm, đều bị ghi lại mà họ không biết. Khi Thiên Chúa ngự đến, Ngài sẽ không nín lặng” (Thánh Augustinô).

Cầu nguyện

Top