Ca Mừng Chư Thánh

Ca Mừng Chư Thánh

Ca Mừng Chư Thánh

Trời xanh cao thẳm chín tầng,
Thiên Cung vang tiếng ngợi mừng thánh nhân.
Hiển vinh khắp cõi gian trần,
Thiên thu Giáo Hội ngàn lần ngợi ca.
Kính tôn chư thánh gần xa,
Thuộc mọi dân nước, trẻ già, nữ nam.
Các ngài vốn dĩ người phàm,
Nhưng theo bước Chúa, chẳng ham sang giàu.
Một lòng yêu Chúa trước sau,
Một lòng son sắt đậm màu trung kiên.

Đoàn Tông Đồ của Con Chiên,
Chứng nhân Chân Lý khắp miền thế gian.
Dù cho xuống biển lên ngàn,
Đầu rơi máu đổ gan vàng không lay.
Đòn roi, gông xích, đoạ đày,
Ước ao nên giống như Thầy Chí Nhân.
Giờ đây rạng rỡ muôn phần,
Ở nơi Thiên Quốc, triều thần ngợi ca.

Đây đoàn Tử Đạo của Cha,
Triều thiên vinh hiển ngọc ngà sáng tươi.
Đã từng đứng trước người đời,
Khước từ danh vọng, chối nơi sang giàu.
Để rồi chấp nhận đớn đau,
Phanh thây, đổ máu vì lòng tín trung.
Ôi, đoàn Tử Đạo oai hùng,
Chúng con kính cẩn dâng cung đàn mừng.

Ngàn lời không ngớt tụng xưng,
Của đoàn Trinh Nữ không ngừng cất lên.
Một trời nhạc khúc vang rền,
Tụng ca Thiên Chúa ngự trên ngai vàng.
Vương quyền, uy lực, giàu sang.
Vinh quang muôn thuở của hàng thánh nhân.

Và đây rực sáng trong ngần,
Chói loà xuống tận cõi trần thiên thu.
Vô vàn các vị hiển tu,
Ca mừng Thánh Tử Giêsu nhân lành.
Ngợi mừng tôn chúc Thánh Danh,
Hiển vinh trên chốn cao xanh ngàn đời.

Đoàn con từ khắp muôn nơi,
Khắp miền trần thế chung lời hỷ hoan.
Hướng lòng lên cõi Thiên Đàng,
Ước mong khao khát hợp đoàn ngày nao.
Để cùng chư thánh tiến vào,
Trước Tôn Nhan Chúa dâng trào lời ca.
Chúc tụng Thiên Chúa Ngôi Cha,
Ngôi Con Thánh Tử, Ngôi Ba Thánh Thần.
Khẩn cầu Chúa đổ hồng ân,
Trần gian thêm những thánh nhân tuyệt vời.

Top