Hội đồng Linh mục
Hội đồng Linh mục

HỘI ĐỒNG LINH MỤC GIÁO PHẬN

BAN THƯỜNG VỤ

1.    Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên                 Thư ký

2.    Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                       Thủ quỹ

3.    Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                            Chuyên viên Giáo Luật

THÀNH VIÊN THEO GIÁO LUẬT DO CHỨC VỤ

4.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân                          Tổng Đại Diện

5.   Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                   Đại diện Giám mục đặc trách Linh mục

6.   Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB                  Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ

7.   Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                  Đại diện Giám mục đặc trách Giáo dân

8.   Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ              Đại diện GM đặc trách Mục vụ Ngoại kiều

9.    Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                            Đại diện Tư pháp

10. Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                       Chưởng ấn

11. Lm. Giuse Bùi Công Trác                          Giám Đốc Đại Chủng Viện

THÀNH VIÊN DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỈ ĐỊNH

12. Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                      Đại diện Học Viện Mục Vụ

13. Lm. Gioan Lê Quang Việt                          Ban Mục vụ Giới trẻ

14. Lm. Phaolô Phạm Trung Dong                   Ban Mục vụ Di dân

15. Lm. Giuse Mai Thanh Tùng                       Quản lý Tổng giáo phận

16. Lm. Clêmentê Lê Minh Trung                     Giám Đốc Nhà hưu dưỡng Chí Hoà

17. Lm. Phanxicô X. Nguyễn Xuân Quang          Hạt trưởng Hạt Bình An

18. Lm. Giuse Hoàng Kim Toan                       Hạt trưởng Hạt Phú Nhuận

19. Lm. Giuse Đoàn Văn Thịnh                        Hạt trưởng Hạt Xóm Chiếu

THÀNH VIÊN THUỘC CÁC GIÁO HẠT

20. Lm. Luca Trần Quang Tung                      Giáo hạt Bình An             

21. Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                  Giáo hạt Chí Hoà *

22. Lm. Giuse Maria Phạm Hồng Thái             Giáo hạt Gia Định

23. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                     Giáo hạt Gò Vấp *

24.  Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng                Giáo hạt Hóc Môn

25. Lm. Giuse Bùi Bằng Khấn                        Giáo hạt Phú Nhuận

26. Lm. Giuse Phạm Bá Lãm                         Giáo hạt Phú Thọ

27. Lm. Phaolô Nguyễn Quốc Hưng                Giáo hạt Tân Định 

28. Lm. Phanxicô As. Lê Quang Đăng             Giáo hạt Tân Sơn Nhì

29. Lm. Gioakim Trần Văn Hương                   Giáo hạt Thủ Đức

30. Lm. Gioan Phạm Văn Hợp                        Giáo hạt Thủ Thiêm

31. Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên                Giáo hạt Xóm Chiếu *

32. Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng                    Giáo hạt Xóm Mới

 THÀNH VIÊN THEO CÁC CẤP LỚP LINH MỤC

33.  Lm. Giuse Trịnh Tín Ý                               N2        1971-1984

34. Lm. Giuse Maria Phạm Hồng Thái          N3        1985-1992 *

35.  Lm. Giuse Đinh Hiền Tiến                        N4        1993-1998

36.  Lm. Đa Minh Hà Duy Dũng                      N5        1999-2000      

37.  Lm. Giuse Maria Lê Quốc Thăng               N6        2001-2002

38.  Lm. Phaolô Nguyễn Đức Nguyên              N7        2003

39.  Lm. Giuse Đỗ Quang Khả                        N8        2005

40.  Lm. Giuse Hoàng Minh Liệu                     N9        2007

41.  Lm. Ignatiô Nguyễn Văn Đức                    N10      2009-2013

42.  Lm. Giuse Vũ Quang Trường                    N11      2015-2017

(Dấu * là kiêm nhiệm: có 4 vị kiêm nhiệm)

Top