Ban Tư Vấn
Ban Tư Vấn

BAN TƯ VẤN 

1.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân

2.   Lm. Gioan Bùi Thái Sơn

3.   Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB.

4.   Lm. Phêrô Kiều Công Tùng 

5.  Lm. Gioakim Trần Văn Hương

6.  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

7.  Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc

8.  Lm. Giuse Đỗ Xuân Vinh

9.  Lm. Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn

10. Lm. Giuse Nguyễn Quốc Thắng

(cập nhật ngày 24-11-2022)

Top