Ban Tư Vấn
Ban Tư Vấn

BAN TƯ VẤN 

1.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân                          Tổng Đại Diện

2.   Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                  Đại diện Giám mục đặc trách Linh mục

3.   Lm. Giuse Trần Hòa Hưng, SDB.               Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ

4.   Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                 Đại diện Giám mục đặc trách Giáo dân

5.   Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                       Chưởng ấn

6.   Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                            Đại diện Tư pháp

7.   Lm. Giuse Bùi Công Trác                          Giám Đốc Đại Chủng Viện Sài Gòn

8.   Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                     Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ

9.   Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên               Trưởng ban Mục vụ Truyền giáo

10. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                      Trưởng ban Tương trợ Linh mục

11. Lm. Gioakim Trần Văn Hương                  Hạt trưởng Hạt Thủ Đức

12. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng               Hạt trưởng Hạt Hóc Môn

Top