Ban tư vấn
Ban tư vấn

BAN TƯ VẤN 

1.   Lm. Ignatiô Hồ Văn Xuân                           Tổng Đại Diện

2.   Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang                   Đại diện Giám mục đặc trách Linh mục          Hạt trưởng Hạt Chí Hoà

3.   Lm. Tôma Vũ Quang Trung SJ                   Đại diện Giám mục đặc trách Tu sĩ

4.   Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng                  Đại diện Giám mục đặc trách Giáo dân

5.   Lm. Phêrô Kiều Công Tùng                        Chưởng ấn

6.   Lm. Gioan Bùi Thái Sơn                              Đại diện Tư pháp

7.   Lm. Giuse Bùi Công Trác                            Giám Đốc Đại Chủng Viện Sài Gòn

8.   Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền                      Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ

9.   Lm. Đa Minh Ngô Quang Tuyên                 Trưởng ban Mục vụ Truyền giáo

10. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chủ                       Trưởng ban Tương trợ Linh mục

11. Lm. Gioakim Trần Văn Hương                    Hạt trưởng Hạt Thủ Đức

12. Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng                 Hạt trưởng Hạt Hóc Môn

Top