Lời & Đất Hứa - CN 34 Thường niên năm C: Đỉnh núi Precipice Nazareth

Lên đầu trang