Lời & Đất Hứa - CN 29 Thường niên năm C: Đền Tel Arad

Lên đầu trang