Lời & Đất Hứa - CN 26 Thường niên năm C: Ngôi nhà của các tổ phụ Abraham - Isaac - Jacob

Lên đầu trang