Các bài giảng CN 20 TN B

Các bài giảng CN 20 TN B

Các bài giảng CN 20 TN B

Khi đến với Tiệc Thánh Thể, chúng ta cần nhớ rằng chính Chúa Cha đang dẫn chúng ta đến để ban cho chúng ta lương thực là chính Con Một của Ngài.

Xin click vào file đính kèm để xem các bài giảng CN XX TN B.

Top