Vác Thập Giá Mình - Thứ Năm sau lễ Tro (Lc 9, 22-25)

Lên đầu trang