Tôi Tớ tốt Lành và Trung Tín - Mùng Ba Tết Tân Sửu (Mc 1, 40-45)

Lên đầu trang