TGPSG Bài giảng: Thứ Sáu tuần 19 mùa Thường niên ngày 12-8-2022 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn


Lên đầu trang