TGPSG Bài giảng ngày 14-8-2022: Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời lúc 19:00 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà

Lên đầu trang