TGP Sài Gòn - Thánh lễ trực tuyến ngày 21-11-2020: Chúa Kitô Vua lúc 17:30 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang