Sai Thợ Ra Gặt Lúa - Thánh Timôthêô và thánh Titô (Lc 10, 1-9)

Lên đầu trang