NGÀY THỨ III: Hãy thực thi công bình, quý mến nhân nghĩa, khiêm nhường bước đi

Lên đầu trang