Maria ở lại độ 3 tháng - Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét (Lc 1, 39-56)

Lên đầu trang