Mang nhiều hoa trái - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo (Ga 12, 24-26)

Lên đầu trang