Lễ Vọng PS - Đáp ca: Tv 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Lên đầu trang