Lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B - Bài đọc I: Xh 24, 3-8

Lên đầu trang