Lễ Chúa Ba Ngôi - Bài đọc II: Rm 5, 1-5

Lên đầu trang